Poskytujeme právní služby zejména v následujících oblastech:

Fúze a akvizice

 • Komplexní zajištění nabytí a prodeje majetkových účastí ve společnostech
 • Komplexní zajištění všech druhů obchodních transakcí
 • Provedení všech druhů přeměn obchodních společností
 • Provádění právních auditů (due diligence)
 • Podpora při jednání s bankami o poskytnutí investičních úvěrů
 • Posouzení transakcí z hlediska ochrany hospodářské soutěže

Korporátní a smluvní agenda

 • Zakládání společností a zajištění všech změn ve společnostech
 • Služby corporate counseling (poradenství při právních otázkách běžného chodu společnosti)
 • Návrhy vhodné vnitropodnikové struktury v rámci koncernu
 • Příprava a vyjednávání smluvní dokumentace všech typů obchodních i jiných smluv
 • Příprava zajišťovacích institutů k zajištění závazků

Občanské právo

 • Právo na ochranu osobnosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Uplatňování nároků z vad díla či zboží
 • Příprava a vyjednávání smluvní dokumentace v nepodnikatelské sféře
 • Uplatňování nároků z odpovědnosti za způsobenou újmu/škodu
 • Zastupování v dědickém řízení

Právo nemovitostí

 • Komplexní právní servis v oblasti nákupu a prodeje nemovitostí a bytových jednotek (včetně zajištění úschovy a vypořádání kupní ceny, posouzení právního stavu nemovitostí určených ke koupi)
 • Zastupování před katastrálními úřady
 • Řešení vztahů mezi spoluvlastníky
 • Právní podpora developerských projektů (včetně přípravy smluv o výstavbě), spolupráce s geodety, soudními znalci a realitními kancelářemi
 • Právní podpory facility managementu (společenství vlastníků)
 • Vymáhání bezdůvodného obohacení vzniklého užíváním nemovitostí bez právního důvodu

Pracovní právo

 • Poradenství při vzniku, změně a rozvázání pracovního poměru
 • Poradenství při přípravě vnitřních pracovněprávních předpisů zaměstnavatele
 • Pracovněprávní audity
 • Náhrada škody způsobená v pracovněprávním vztahu
 • Zastupování při sporech z neplatného rozvázání pracovního poměru

Právo duševního vlastnictví

 • Softwarové a počítačové právo, užití softwarových produktů
 • Poradenství v oblasti práva autorského a práv související s právem autorským (včetně právních vztahů vznikajících při tvorbě audiovizuálních děl)
 • Zastupování před Úřadem průmyslového vlastnictví (ochranné známky)
 • Zastupování při uplatňování nároků z porušení práv duševního vlastnictví

Insolvence

 • Poradenství při řešení hrozícího úpadků i v průběhu insolvenčního řízení
 • Zastupování dlužníků i věřitelů v rámci všech fází insolvenčního řízení
 • Ochrana před šikanózními insolvenčními návrhy
 • Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení

Litigace

 • Zastupování před soudy všech stupňů v ČR a SR
 • Zajištění všech právních úkonů nutných k uplatnění pohledávek u soudu
 • Hromadné (portfoliové) vymáhání pohledávek, spolupráce se soudními exekutory
 • Zastupování v rozhodčím řízení (včetně mezinárodní arbitráže)
 • Právní podpora jednání o mimosoudním narovnání sporů
 • Spolupráce s mediátory

sluzby